ADVATE® – koncentrát rekombinantného faktora VIII (rFVIII) tretej generácie na liečbu a profylaxiu krvácania u pacientov s hemofíliou A indikovaný vo všetkých vekových skupinách1

V priebehu minulého storočia sa hemostatická liečba hemofílie A postupne vyvíjala od používania plnej krvi na transfúziu cez podávanie vysoko čistých koncentrátov FVIII (pdFVIII), ktoré sa získavajú z plazmy, až po dnes používané rekombinantné koncentráty FVIII (rFVIII). Každý tento pokrok v liečbe priniesol zlepšenie kvality života pacientom s hemofíliou A.2

V roku 2003 bol uvedený na trh alfaoktokog – ADVATE®, prvý koncentrát rekombinantného koagulačného faktora VIII (rFVIII) tretej generácie. Pripravuje sa bez pridania akéhokoľvek zvieracieho alebo ľudského plazmatického proteínu počas bunkovej kultivácie, purifikácie alebo procesu finálnej formulácie.2

ADVATE® preukázal účinnosť a bezpečnosť:2, 3, 4, 5

  • u dospelých a pediatrických pacientov
  • pri profylaxii a liečbe on-demand
  • pri perioperatívnom hemostatickom pokrytí/manažmente
  • vo všetkých klinických štúdiách2, 5
  • v reálnej klinickej praxi3, 4, 5

Profylaktická liečba liekom ADVATE® je efektívnejšia ako liečba on-demand, čo naznačuje signifikantné zníženie ročnej miery krvácania u predtým liečených pacientov vo veku > 7 až < 65 rokov s mierne závažnou alebo závažnou hemofíliou A (99,4 % redukcia mediánu ročnej miery krvácania pri profylaxii v porovnaní s liečbou on demand).4, 5

Mechanizmus účinku

ADVATE® obsahuje rekombinantný koagulačný faktor VIII (alfaoktokog), glykoproteín, ktorý je biologicky rovnocenný s glykoproteínom faktora VIII obsiahnutom v ľudskej plazme.1 Alfaoktokog je glykoproteín skladajúci sa z 2 332 aminokyselín s molekulárnou hmotnosťou približne 280 kD.

Alfaoktokog sa pri podávaní infúziou hemofilickému pacientovi viaže na endogénny von Willebrandov faktor v pacientovom krvnom obehu. Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor pre aktivovaný faktor IX, urýchľujúci konverziu faktora X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X premieňa protrombín na trombín. Trombín potom premieňa fibrinogén na fibrín a môže sa vytvoriť krvná zrazenina.1

Tvorba inhibítorov (Inhibítory)

Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik neutralizujúcich protilátok (inhibítorov) faktora VIII. Tieto inhibítory sú zvyčajne imunoglobulíny IgG zamerané proti prokoagulačnej aktivite faktora VIII, ktoré sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU, z anglického výrazu Bethesda Units) na ml plazmy použitím modifikovanej skúšky. Riziko vzniku inhibítorov koreluje so závažnosťou ochorenia, ako aj s expozíciou faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície.1

Systematický prehľad dostupných údajov ukázal, že až 39 % pacientov môže byť v riziku vzniku inhibítorov (zvyčajne počas prvých 20 dní expozície), s vyššou incidenciou a prevalenciou u pacientov s ťažkou hemofíliou A.5

V klinických a postmarketingových štúdiách s liekom ADVATE® sa incidencia inhibítorov faktora VIII pohybuje medzi 0 % – 20 %. Vyššia incidencia bola pozorovaná u pacientov, ktorí predtým neboli liečení koncentrátmi faktora VIII.5

Pacienti s vysokým titrom inhibítora (≥ 5 BU/ml) potrebujú liečbu tzv. bypassing liekmi alebo imunotolerančnú liečbu (ITI) na kontrolu krvácania.5

Imunotolerančná liečba liekom ADVATE® bola úspešná u 73 – 77 % pacientov v prípadových štúdiách5, 6, v prospektívnej štúdii (PUP_ITI) a v retrospektívnej štúdii (PRE_PAIR).5, 7

Dávkovanie

Liečba sa má začať pod dohľadom lekára skúseného v liečbe hemofílie a so zabezpečenou okamžitou resuscitáciou v prípade anafylaxie.1

Liečba on demand (podľa potreby)1

Výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca:

Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) × požadovaný vzostup faktora VIII (%) × 0,5

Profylaxia1

Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní.

Pediatrická populácia1

Dávkovanie pre liečbu on demand sa u pediatrických pacientov (0 až 18 rokov veku) nelíši od dospelých pacientov. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3- až 4‑krát do týždňa.

Spôsob podávania1

ADVATE® sa má podávať intravenóznou cestou. V prípade, že liek nepodáva zdravotnícky pracovník, je nutné jeho náležité zaškolenie.

Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje, a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min.

Podmienky úhrady lieku ADVATE® na Slovensku

Od 1. septembra 2013 je liek ADVATE® hradený v zmysle nasledovného indikačného obmedzenia:

Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácavých stavov spôsobených vrodeným nedostatkom faktora VIII (okrem von Willebrandovej choroby).

Referencie: 1. SPC Advate, 2. Shapiro, A. D., Vascular Health and Risk Management 2007:3(5) 555 – 565, 3. Iorio A., Marcucci M., Cheng J., et al., Haemophilia. 2014 Nov; 20(6):777 – 783. 4. Valentino L. A., Mamonov V., Hellmann A., et al., J Thromb Haemost 2012 Mar; 10(3):359 – 367, 5. Dhillon S., Drugs s 2012; 72 (7): 987 – 1007, 6. Valentino L. A., Recht M., Dipaola J., et al.,  Haemophilia 2009; 15 (3): 718 – 26, 7. Spotts G., Abbuehl B. E., Luu H. D., et al., [abstract no. 3670]. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2010; 116 (21)

Skrátená informácia o lieku

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min.

Dátum poslednej revízie textu: 01/2020. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010,   Baxter AG, Industriestrasse 67, 1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: apríl 2020. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava, kancelária: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421-2-2039 9300. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok môžete ho nahlásiť držiteľovi registrácie na drugsafety@shire.com a zároveň aj na neziaduce.ucinky@sukl.sk . Na podávanie hlásení podozrenia na nežiaduci účinok lieku slúži https://portal.sukl.sk/eskadra.

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min.

Dátum poslednej revízie textu: 01/2020. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010,   Baxter AG, Industriestrasse 67, 1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: apríl 2020. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava, kancelária: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421-2-2039 9300. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok môžete ho nahlásiť držiteľovi registrácie na drugsafety@shire.com a zároveň aj na neziaduce.ucinky@sukl.sk . Na podávanie hlásení podozrenia na nežiaduci účinok lieku slúži https://portal.sukl.sk/eskadra.