PRÁVNE INFORMÁCIE

 1. Podmienky použitia – všeobecné podmienky
 2. Všeobecné informačné účely
 3. Autorské práva a ďalšie práva
 4. Odkazy na iné internetové stránky
 5. Ochrana súkromia a osobných údajov
 6. Vylúčenie zodpovednosti
 7. Rozhodujúce právo

1. Podmienky použitia – všeobecné podmienky

1.1 Tieto internetové stránky, t.j. internetové stránky takeda4health.sk (ďalej len „tieto stránky“ alebo „stránky takeda4health“) sú prevádzkované spoločnosťou Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., so sídlom Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 368 832, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6681/B (ďalej len „spoločnosť Takeda Slovakia“).

1.2 Tieto stránky a informácie na nich uvedené nie sú určené verejnosti. Sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o reklame“) a súvisiacich právnych predpisov (najmä zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).

V prípade, že nie ste osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle zákona o reklame a súvisiacich právnych predpisov, opusťte prosíme tieto stránky.

Používaním stránok takeda4health potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle zákona o reklame a súvisiacich právnych predpisov, že sú vám v plnom rozsahu známe definícia, obsah a výklad pojmov osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky v zmysle zákona o reklame a súvisiacich právnych predpisov, že sú vám v plnom rozsahu známe riziká, ktorým sa vystavujete v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky v zmysle zákona o reklame a súvisiacich právnych predpisov, a že tieto riziká v plnom rozsahu a bez výhrad akceptujete.

1.3 Tieto stránky a informácie na nich uvedené nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov. Prístup na tieto stránky a použitie týchto stránok a informácií na nich uvedených podlieha aj ďalším podmienkam upraveným v tomto dokumente, ako aj v ďalších dokumentoch umiestnených na týchto stránkach (napr. dokument Hlásenie nežiaducich účinkov, dokument Potvrdenie odbornosti, dokument Ochrana osobných údajov atď.). Prístup na tieto stránky a použitie týchto stránok a informácií na nich uvedených podlieha aj podmienkam upraveným príslušnými právnymi predpismi. Prosíme, používajte tieto stránky a informácie na nich uvedené iba vtedy, ak s uvedenými podmienkami bez výhrad súhlasíte, v plnom rozsahu ich spĺňate a zaväzujete sa ich dodržiavať.

V prípade, ak s uvedenými podmienkami čo i len čiastočne nesúhlasíte a/alebo ich čo i len čiastočne nespĺňate a/alebo sa ich čo i len čiastočne nezaväzujete dodržiavať, opusťte prosíme tieto stránky.

Použitie týchto stránok je považované za vyjadrenie vášho bezvýhradného súhlasu s uvedenými podmienkami a za potvrdenie, že uvedené podmienky v plnom rozsahu spĺňate a zaväzujete sa ich dodržiavať.

1.4 Spoločnosť Takeda Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tento dokument a podmienky v ňom upravené, ako aj právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach (napr. dokument Hlásenie nežiaducich účinkov, dokument Potvrdenie odbornosti, dokument Ochrana osobných údajov atď.) a podmienky v nich upravené. Zmena alebo úprava dokumentov a podmienok v nich upravených nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach takeda4health, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

V tejto súvislosti sa návštevníkom a používateľom týchto stránok odporúča, aby si tento dokument a ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach (napr. dokument Hlásenie nežiaducich účinkov, dokument Potvrdenie odbornosti, dokument Ochrana osobných údajov atď.) pozorne prehliadli pri každej návšteve týchto stránok.

1.5 Spoločnosť Takeda Slovakia si vyhradzuje právo tieto stránky ako aj akúkoľvek ich časť, sekciu a/alebo funkcionalitu kedykoľvek zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia a bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Spoločnosť Takeda Slovakia si vyhradzuje aj právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto stránky a ich obsah a/alebo funkcionalitu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia a bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

2. Všeobecné informačné účely

Účelom týchto stránok je predstaviť vám činnosť spoločnosti Takeda Slovakia, jej materskej spoločnosti, sesterských, dcérskych a/alebo inak pridružených spoločností, ako aj ďalších subjektov nadnárodnej skupiny Takeda (inde aj „subjekty skupiny Takeda“).

Informácie uvedené na týchto stránkach a všetok ďalší obsah stránok sú určené len na všeobecné informačné účely. Akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach ani akýkoľvek ďalší obsah stránok nemožno považovať za konkrétne medicínske, farmaceutické a/alebo terapeutické rady, návody a/alebo odporúčania, určenie diagnózy (tak pozitívne ako ani negatívne) a/alebo určenie a/alebo nastavenie konkrétnej liečby.

Informácie uvedené na týchto stránkach nie sú určené verejnosti. Sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky v zmysle zákona o reklame a súvisiacich právnych predpisov.

Spoločnosť Takeda Slovakia dôrazne vyzýva na odborné, profesionálne, uvážlivé a zodpovedné nakladanie s akýmikoľvek informáciami uvedenými na týchto stránkach.

3. Autorské práva a ďalšie práva

Tieto stránky a všetok ich obsah (najmä, avšak nielen, texty, fotografie, obrázky, videá; inde len „obsah stránok“) sú vlastníctvom spoločnosti Takeda Slovakia, prípadne má spoločnosť Takeda Slovakia k týmto stránkam a obsahu stránok udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na tieto stránky a obsah stránok vzťahuje príslušná právna ochrana v prospech spoločnosti Takeda Slovakia (najmä, avšak nielen, ochrana v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení).

Obsah stránok môžete použiť výlučne na vaše osobné nekomerčné účely. Pri takomto použití obsahu stránok nesmiete robiť žiadne zmeny, úpravy či adaptácie obsahu stránok a neporušené musia ostať aj všetky vyhlásenia o autorských právach a prípadných ďalších právach a ich vlastníctve vrátane uvedenia zdroja použitého obsahu. Pri takomto použití obsahu stránok zároveň nesmiete konať v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, ako ani právami a oprávnenými záujmami spoločnosti Takeda Slovakia, akéhokoľvek iného subjektu skupiny Takeda a/alebo akejkoľvek tretej osoby.

Akékoľvek iné použitie obsahu stránok (vrátane akejkoľvek časti a/alebo zložky obsahu stránok) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Takeda Slovakia, prípadne iného príslušného oprávneného subjektu. Súhlas tohto subjektu však môžete získať výlučne prostredníctvom spoločnosti Takeda Slovakia. V prípade záujmu o získanie súhlasu sa prosíme obráťte na spoločnosť Takeda Slovakia (kontaktné údaje sú uvedené v sekcii Kontakty). Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu stránok (vrátane akejkoľvek časti a/alebo zložky obsahu stránok) je zakázané.

Uvedené neznamená udelenie akýchkoľvek práv vo vzťahu k ochranným známkam ani iným registrovaným a/alebo neregistrovaným označeniam spoločnosti Takeda Slovakia, akéhokoľvek iného subjektu skupiny Takeda a/alebo akéhokoľvek iného oprávneného subjektu. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto prvkov (resp. predmetov ochrany – napr. označení, ochranných známok) je zakázané.

Uvedené neznamená ani udelenie akýchkoľvek práv vo vzťahu k akýmkoľvek predmetom ochrany v oblasti práv duševného vlastníctva, priemyselných práv a/alebo iných práv k hmotným a/alebo nehmotným statkom, ako ani vo vzťahu k obchodným tajomstvám. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto prvkov (resp. predmetov ochrany) je zakázané.

Neoprávnené použitie obsahu stránok (vrátane akejkoľvek časti a/alebo zložky obsahu stránok) zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä, avšak nielen, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení a zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení. Dôsledkom takéhoto konania pritom môže byť okrem iného aj povinnosť nahradiť škodu a/alebo trestnoprávny postih.

4. Odkazy na iné internetové stránky

4.1 Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky (t.j. internetové stránky iné ako stránky takeda4health.sk) vrátane internetových stránok tretích osôb (ďalej len „odkazované internetové stránky“). Odkazy na odkazované internetové stránky sú na týchto stránkach umiestnené len pre vaše pohodlie. Umiestnením odkazov na odkazované internetové stránky na týchto stránkach vám spoločnosť Takeda Slovakia iba uľahčuje prístup na odkazované internetové stránky, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich fungovanie ani za akýkoľvek ich obsah a/alebo funkcionalitu. Funkcionalitu ani obsah umiestnené na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za funkcionalitu ani obsah umiestňované, podporované, používané a/alebo schvaľované spoločnosťou Takeda Slovakia. Spoločnosť Takeda Slovakia neručí a nezodpovedá za fungovanie, obsah ani funkcionalitu odkazovaných internetových stránok, vrátane akýchkoľvek informácií, dokumentov a materiálov na nich umiestnených, ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv a/alebo oprávnených záujmov akýchkoľvek osôb, ku ktorým by na odkazovaných internetových stránkach a/alebo v súvislosti s nimi došlo. Zodpovednosť za všetok obsah, fungovanie a funkcionalitu odkazovaných internetových stránok, ako aj za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich návštevou a/alebo použitím (vrátane akejkoľvek nemajetkovej ujmy) nesú prevádzkovatelia odkazovaných internetových stránok.

Tento dokument ani ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach (napr. dokument Hlásenie nežiaducich účinkov, dokument Potvrdenie odbornosti, dokument Ochrana osobných údajov atď.) neupravujú podmienky prístupu na odkazované internetové stránky ani podmienky použitia odkazovaných internetových stránok. Pre oboznámenie sa s podmienkami prístupu na odkazované internetové stránky a podmienkami použitia odkazovaných internetových stránok sa prosíme oboznámte s príslušnými dokumentmi umiestnenými na odkazovaných internetových stránkach, za ktoré zodpovedajú prevádzkovatelia odkazovaných internetových stránok.

4.2 Odkaz na tieto stránky je možné umiestniť na iné internetové stránky (t.j. internetové stránky iné ako stránky takeda4health.sk) vrátane internetových stránok tretích osôb (ďalej len „iné internetové stránky“) len s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Takeda Slovakia. V prípade záujmu o získanie súhlasu sa prosíme obráťte na spoločnosť Takeda Slovakia (kontaktné údaje sú uvedené v sekcii Kontakty). Spoločnosť Takeda Slovakia neručí a nezodpovedá za fungovanie, obsah ani funkcionalitu iných internetových stránok, ktoré odkazujú na tieto stránky.

5. Ochrana súkromia a osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí pre webové sídlo http://takeda4health.sk
Spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. („Takeda“) dôrazne odhodlaná chrániť Vaše súkromie, vynaloží úsilie na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcimi zásadami na ochranu údajov. Návštevou týchto webových stránok akceptujte postupy opísané v týchto zásadách a súhlasíte s nimi.

Osobné údaje, ktoré Takeda zhromažďuje a obstaráva
Pri návšteve tohto webového sídla sa môžu automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • Technické informácie, vrátane adresy internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie Vášho počítača do siete Internet, informácie o Vašom prihlasovaní, informácie o type a verzii prehliadača, nastavení časovej zóny, typoch a verziách plug-inov prehliadača, operačnom systéme a platforme;
 • Informácie o Vašej návšteve, vrátane kompletných jednotných vyhľadávačov prostriedku/zdrojov (z angl. Uniform Resource Locators, URL) pri clickstream-e (postupnosť klikov na linky) na tieto stránky, cez ne a z týchto webstránok (vrátane dátumu a času), časy odozvy stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžku návštev niektorých stránok, informácie o interakcii stránky (ako napríklad skrolovanie, kliky a posuny/pohyby myšou, tzv. mouse-overs), a spôsoby, ktorými ste ukončili prezeranie stránky.

Takeda môže taktiež spolupracovať s tretími stranami (napríklad vrátane obchodných partnerov, subdodávateľov technických služieb, reklamných sietí, poskytovateľov služieb analýzy údajov a poskytovateľov vyhľadávania informácií) a od nich môže získať informácie o Vás.
Iné osobné údaje o Vás Takeda zhromažďuje, spracúva a využíva vtedy, ak nám tieto informácie poskytnete dobrovoľne prostredníctvom tohto webového sídla; medzi ne patria:

 • Vaše meno, titul, adresa a iné kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy (adries) a telefónneho čísla (čísel);
 • Vaša pracovná pozícia/funkcia a, ak je to relevantné, informácie o zamestnávateľovi a/alebo údaje o inštitúcii/zariadení alebo kancelárii/ordinácii, v ktorej pracujete/pôsobíte;
 • Informácie o Vašej odbornosti, oblasti výskumu a špecializácie;
 • Informácie, ktoré o sebe a/alebo iných uvediete pri opise svojho dopytu (tzn. čo hľadáte, o čo máte záujem). Je však absolútne nevyhnutné aby ste nám neposkytovali žiadne osobné údaje alebo dôverné osobné údaje o pacientoch, na základe ktorých by bolo možné zistiť ich identitu, ibaže by ste na to mali osobitný súhlas týchto pacientov.

Takeda Vás pri zhromažďovaní Vašich osobných údajov bude informovať o tom, či sú požadované informácie povinné alebo dobrovoľné. Ak sa rozhodnete určité informácie neposkytnúť, môže to mať vplyv na Vaše využívanie určitých zdrojov a znemožniť, aby Vám spoločnosť Takeda poskytla určité služby.

Ako Takeda osobné údaje používa
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, bude spoločnosť Takeda spracúvať iba na uvedené účely:

 • Poskytovanie informácií a služieb, o ktoré ste požiadali, napríklad informácie o produkte spoločnosti Takeda.
 • Hlásenie a sledovanie údajov o nežiaducich účinkoch produktov a reakcie, ktoré ste nám nahlásili prostredníctvom webstránok;
 • Poskytovanie informácií, služieb a/alebo materiálov telefonicky, poštou, e-mailom a/alebo formou osobnej návštevy, podľa vami zadaných preferencií.
 • Realizáciu prieskumov

Právny základ spracúvania údajov
Takeda spracúva osobné údaje na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich bodov:

 • V niektorých prípadoch Vás Takeda môže požiadať o súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak sa rozhodnete svoj súhlas poskytnúť, môžete ho neskôr odmietnuť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v časti „Ako sa s nami skontaktujete“. Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na už zrealizované spracovanie údajov
 • V iných prípadoch môže byť spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné na účely dodržania platného zákona alebo predpisu alebo na výkon zmluvy, ktorá sa na Vás vzťahuje. Je možné, že sa nebudete môcť z takéhoto spracúvania údajov odhlásiť, resp. že Vaša voľba odhlásiť sa nás môže ovplyvniť v schopnosti vykonávať zmluvné záväzky, ktorými sme voči Vám viazaní.
 • V ostatných prípadoch Takeda môže spracúvať Vaše osobné údaje na základe opodstatnených záujmov spoločnosti Takeda. Máte právo odhlásiť sa zo všetkých takýchto typov spracúvania Vašich osobných údajov. Odhlásiť sa môžete tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v časti „Ako sa s nami skontaktujete“.

Komu ďalšiemu Takeda poskytuje Vaše osobné údaje

Takeda môže postúpiť osobné údaje o Vás iným spoločnostiam v rámci skupiny Takeda (teda svojim dcérskym spoločnostiam/pridruženým spoločnostiam, hlavnej holdingovej spoločnosti a dcérskym spoločnostiam/pridruženým spoločnostiam takejto holdingovej spoločnosti), ak je to potrebné na splnenie opodstatneného obchodného záujmu alebo na zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi (napríklad bezpečnosti liečiv/pacienta).

Takeda môže poskytnúť Vaše osobné údaje poskytovateľom služieb, ktorých spoločnosť Takeda využíva na realizáciu služieb vo svojom mene, vrátane poskytovania Vami požadovaných informácii a služieb.
S takýmito poskytovateľmi služieb má Takeda uzatvorené primerané zmluvné dohody, ktoré im zakazujú využívať alebo poskytovať Vaše osobné údaje, okrem prípadov, keď je to potrebné na poskytnutie kontrahovaných služieb v mene spoločnosti Takeda alebo na zabezpečenie súladu s príslušným platným zákonom.

Takeda si vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje o Vás v prípade predaja, udelenia licencie alebo prevodu celého svojho podnikania alebo majetku alebo ich časti svojho podnikania či majetku. Pokiaľ by došlo k takémuto predaju, prenájmu (udeleniu licencie) alebo prevodu, Takeda vynaloží primerané úsilie na usmernenie nadobúdateľa, aby so všetkými Vašimi osobnými údajmi zaobchádzali spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami.

Takeda žiadne Vaše osobné údaje neposkytuje tretím stranám na účely ich vlastného marketingu alebo propagácie.
Je možné, že sa od spoločnosti Takeda bude požadovať sprístupnenie Vašich osobných údajov vládnym agentúram, regulačným orgánom a/alebo súdom, ak je to potrebné na splnenie zákonnej požiadavky alebo požiadavky na základe regulačnej úpravy.
Niektoré zo spoločností skupiny Takeda a/alebo niektorí poskytovatelia služieb sa môžu nachádzať v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), ktorých zákony nemusia Vašim osobným údajom poskytovať rovnaký stupeň ochrany. Takeda zabezpečí, aby boli zavedené primerané ochranné opatrenia a aby pri každom takomto prenose údajov boli dodržané boli dodržané všetky príslušné platné zákony a predpisy.

Ako Takeda chráni Vaše osobné údaje

Ako dlho Takeda uchováva Vaše osobné údaje
Osobné údaje budú uchovávané len na nevyhnutné obdobie potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané, podľa miestneho právneho poriadku a predpisov a oprávnených obchodných záujmov.

Vaše práva
Fyzické osoby v EÚ disponujú istými právami dotknutej osoby, ktoré môžu podliehať ohraničeniam a/alebo obmedzeniam. Medzi tieto práva patrí právo: (i) vyžiadať si prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov; (ii) získať obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie svojich osobných údajov; a (iii) právo na prenosnosť údajov. Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, prosíme, využite kontaktné informácie uvedené nižšie. Fyzické osoby v EÚ majú taktiež právo podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov u svojho miestneho orgánu na ochranu údajov.

Máte právo požiadať spoločnosť Takeda, aby Vaše osobné údaje nespracúvala na marketingové účely. Takeda Vás spravidla bude informovať, ak má v úmysle Vaše údaje využiť na dané účely alebo ak má v úmysle sprístupniť na takéto účely Vaše informácie tretej strane. Svoje právo predchádzať takémuto spracúvaniu môžete uplatniť tak, že kedykoľvek informujete spoločnosť o tom, že si neželáte dostávať takýto marketing. V prípade, že chcete uplatniť toto právo, prosíme, využite funkciu „odhlásiť sa“ v príslušnej komunikácii alebo pozrite informácie v časti „Ako sa s nami skontaktujete“.

Iné dôležité informácie
Naše webové sídlo poskytuje odkazy na webové sídla tretích strán. Zásady ochrany osobných údajov opísané na tomto mieste sa nevzťahujú na tieto iné stránky. Uistite sa, že pri vstupe na akúkoľvek stránku sa oboznámite s príslušnými právnickými informáciami a informáciami o ochrane údajov.

Google Analytics
Takeda využíva Google Analytics, čo je webový nástroj na analýzu údajov, ktorý pomáha majiteľom webstránok pochopiť, ako návštevníci tieto ich stránky používajú. Zákazníci Google Analytics si môžu zobrazovať rozličné správy/prehľady o spôsobe interakcie zákazníkov so stránkou, aby ju následne mohli vylepšovať. Nástroj Google Analytics zbiera informácie anonymne. Poskytuje informácie o trendoch daných stránok bez toho, aby identifikoval jednotlivých návštevníkov.

Súbory cookies Google Analytics
Podobne ako mnohé iné služby, aj Google Analytics na sledovanie interakcií návštevníkov využíva súbory cookies prvej strany. Tieto cookies sa používajú na ukladanie informácií, ako napríklad čas, kedy sa uskutočnila aktuálna návšteva stránky, či danú stránku návštevník navštívil už predtým a z akej stránky bol návštevník na danú webstránku nasmerovaný. Prehliadače neposkytujú cookies prvej strany naprieč doménami.

Využitie IP adresy
Každému počítaču a zariadeniu pripojenému na Internet je pridelené jedinečné číslo, ktoré sa nazýva adresa internetového protokolu (IP adresa). Keďže tieto čísla sa zvyčajne prideľujú v blokoch podľa krajiny, IP adresu možno často využiť na identifikáciu krajiny, štátu a mesta, z ktorého sa počítač pripája do siete Internet. Google Analytics zbiera IP adresy návštevníkov webového sídla s tým cieľom, aby si majiteľ webstránok mohol urobiť predstavu o tom, z akých častí sveta pochádzajú návštevníci jeho stránok. Tento spôsob je známy pod menom určovanie zemepisnej polohy na základe IP adresy (IP geolocation).
Google Analytics nepodáva zákazníkom Google Analytics informácie o skutočnej IP adrese. Navyše, pomocou metódy známej ako IP maskovanie (IP masking) majú majitelia webstránok využívajúci Google Analytics možnosť inštruovať tento nástroj, aby na určovanie zemepisnej polohy využíval iba časť IP adresy a nie celú IP adresu. Nezávisle od toho, či majitelia webstránok využívajú nástroj Google Analytics alebo nie, majú prístup k IP adresám návštevníkov svojich stránok.

Osobné údaje
Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás osobne identifikujú, ako je Vaše meno, e-mailová adresa alebo účtovné informácie, či iné údaje, ktoré môžu byť s takýmito informáciami primerane prepojené. Podmienky používania služieb Google Analytics, ktoré sú všetci zákazníci Analytics povinní dodržiavať, zakazujú sledovanie alebo zber takýchto informácií pomocou Google Analytics alebo spájanie osobných údajov s informáciami z analýzy údajov z webu.

Využívanie údajov z Analytics spoločnosťou Google
Majitelia webstránok, ktorí využívajú Google Analytics majú kontrolu nad tým, aké údaje umožnia spoločnosti Google využívať. Pomocou možností zdieľania dát (Data Sharing Options) Google Analytics sa môžu rozhodnúť, či chcú, aby Google tieto údaje využívala alebo nie. Keď sú tieto možnosti povolené, údaje sa využívajú na zdokonalenie produktov a služieb Google. Majitelia webstránok si môžu tieto možnosti kedykoľvek zmeniť.

Možnosť odhlásiť sa (Browser Opt-out)
Spoločnosť Google vytvorila doplnok prehliadača na odhlásenie sa z Google Analytics (tzv. Google Analytics Opt-out Browser Add-on), aby návštevníkom webových stránok poskytla väčšiu možnosť výberu, čo sa týka spôsobu zhromažďovania ich údajov nástrojom Google Analytics. Tento doplnok komunikuje s JavaScript-om Google Analytics (ga.js), a oznamuje mu, že informácie o daných webstránkach by sa nemali posielať do Google Analytics. Doplnok na odhlásenie sa z Google Analytics nezabraňuje zasielaniu informácií na samotnú webstránku alebo na iné služby analýzy údajov z webstránok.
Viac o doplnku prehliadača na odhlásenie sa z Google Analytics sa dozviete tu

Ako sa s nami skontaktujete
Môžete nás kontaktovať za účelom uplatnenia svojich práv, predkladania otázok alebo sťažností, ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Takeda. Spoločnosť Takeda príjme vhodné opatrenia na riešenie požiadaviek, otázok a sťažností. Na takéto požiadavky Takeda odpovie do tridsiatich (30) pracovných dní.

Kontaktné údaje:
Poštová adresa: Pre: Zodpovedná osoba /Data Protection Officer, Právne oddelenie, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Švajčiarsko.
E-mailová adresa: dataprivacy@takeda.com

Dôležité informácie
Za zabezpečenie dodržiavania zákonov na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike je zodpovedný Úrad na ochranu  údajov. Pre bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov, alebo ak si neviete problém vyriešiť priamo s nami a chcete podať sťažnosť, kontaktujte: Úrad na ochranu údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť od 05/2018.

6. Vylúčenie zodpovednosti

Obsah stránok je vytváraný s maximálnou mierou pozornosti a odbornej starostlivosti. Napriek tomu však nie je dobre možné garantovať úplnosť, správnosť, aktuálnosť či presnosť všetkých na týchto stránkach umiestnených informácií a materiálov.

Spoločnosť Takeda Slovakia nepreberá zodpovednosť za akékoľvek chyby, nepresnosti ani akékoľvek iné vady obsahu stránok, najmä neručí a nezodpovedá za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a presnosť informácií a materiálov umiestnených na týchto stránkach, ako ani za akékoľvek škody (vrátane nemajetkovej ujmy) vzniknuté v súvislosti s použitím obsahu stránok (napr. informácií a/alebo materiálov umiestnených na týchto stránkach). Spoločnosť Takeda Slovakia nepreberá povinnosť ani nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto stránok ani obsahu stránok.

Akékoľvek použitie obsahu stránok (napr. informácií a/alebo materiálov umiestnených na týchto stránkach) je plne na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti návštevníka resp. používateľa týchto stránok. Informácie získané z týchto stránok odporúčame pred ich použitím vopred overiť.

Spoločnosť Takeda Slovakia neručí a nezodpovedá za to, že vaše použitie obsahu stránok (napr. informácií a/alebo materiálov umiestnených na týchto stránkach) neporuší práva tretích osôb.

Spoločnosť Takeda Slovakia nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s týmito stránkami. Rovnako nezodpovedá za akékoľvek škody (vrátane nemajetkovej ujmy) vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou používať tieto stránky a/alebo obsah stránok.

Spoločnosť Takeda Slovakia sa maximálne snaží zabezpečiť, aby tieto stránky ani obsah stránok neobsahovali počítačové vírusy ani akýkoľvek iný škodlivý softvér. Napriek tomu však nie je možné garantovať úplnú neprítomnosť takýchto prvkov. Spoločnosť Takeda Slovakia neručí a nezodpovedá za takúto neškodnosť týchto stránok a obsahu stránok, ako ani za akékoľvek škody (vrátane nemajetkovej ujmy) vzniknuté v súvislosti pôsobením počítačových vírusov alebo akéhokoľvek iného škodlivého softvéru. V tejto súvislosti možno odporučiť zabezpečenie primeranej ochrany pred počítačovými vírusmi a iným škodlivým softvérom (napr. použitie antivírových programov atď.).

Spoločnosť Takeda Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody (vrátane nemajetkovej ujmy) vyplývajúce z prístupu na a/alebo použitia a/alebo z nemožnosti prístupu na a/alebo použitia týchto stránok a/alebo obsahu stránok a/alebo z toho, že sa návštevník resp. používateľ týchto stránok spoľahol na akýkoľvek obsah stránok. Spoločnosť Takeda Slovakia nezodpovedá za akúkoľvek vzniknutú škodu (vrátane nemajetkovej ujmy), ušlý zisk ani akékoľvek straty.

7. Rozhodujúce právo

Tento dokument a ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach (napr. dokument Hlásenie nežiaducich účinkov, dokument Potvrdenie odbornosti, dokument Ochrana osobných údajov atď.) sa spravujú a vykladajú právnymi predpismi Slovenskej republiky.