HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV LIEKOV

Všetky podozrenia na nežiaduce účinky humánneho lieku prosíme oznámte spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, predpisujúcemu lekárovi, lekárnikovi, inému zdravotníckemu pracovníkovi, zdravotníckemu zariadeniu a/alebo zdravotnej poisťovni.

Ak chcete oznámiť podozrenie na nežiaduce účinky humánneho lieku spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., môžete tak urobiť e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu drugsafety-sk@takeda.com, alebo telefonicky – telefonátom na číslo +421 905 855 799 . Uvedené kontaktné údaje prosíme používajte len na účel oznamovania podozrení na nežiaduce účinky humánnych liekov.

Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv môžete podozrenie na nežiaduce účinky humánneho lieku oznámiť prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovom sídle Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk resp. portal.sukl.sk/eskadra. Pre správne vyplnenie formulára si prečítajte informáciu o postupe pri vypĺňaní umiestnenú na webovom sídle Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.