Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s IBD

Autor: MUDr. Aleš Novotný, VFN

18. 2. 2022 sa v rámci 17. kongresu ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) uskutočnilo v online priestore satelitné sympózium spoločnosti Takeda na tému „Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s idiopatickým zápalovým ochorením čreva“. Sympóziu predsedal prof. Baert z nemocnice AZ Delta v Roeselare v Belgicku a ďalšími rečníkmi boli dr. Irving z Londýna a prof. Kopylov z Ramat Gan v Izraeli.

Dr. Irving sa vo svojom príspevku zameral na problematiku, ako môžeme dosiahnuť súlad medzi „objektívnou“ účinnosťou terapie a „subjektívnym“ hodnotením pacienta (Výsledky hlásené pacientom, Patients Reported Outcomes – PROs) na dosiahnutie čo najlepších výsledkov liečby idiopatických zápalových ochorení čreva. V rámci klinických skúšaní sa v minulosti pri hodnotení aktivity ochorenia vystačilo najmä s indexmi aktivity ochorenia, ktoré však veľmi nezohľadňovali pacientove aspekty vnímania ochorenia. V súčasnosti vieme, že výlučne s týmito ukazovateľmi si už nevystačíme a vyhľadávajú sa nástroje, ako zachytiť dopad priebehu ochorenia z pohľadu pacienta. Do budúcnosti bude nevyhnutné v rámci klinických skúšaní do hodnotenia aktivity a cieľov liečby pohľad pacienta zaradiť, respektíve ho výrazne posilniť. Zo zrealizovaných výskumov evidentne vyplýva, že hodnotenie aktivity/záťaže ochorenia z pohľadu lekára a pacienta je rôzne a vnímanie aktivity a záťaže sa odlišuje. Preto je hodnotenie kvality života zo strany pacienta z hľadiska klinických skúšaní v súčasnosti kľúčové a musí byť súčasťou plánovania ich dizajnu. (Obr. 1)

Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s IBD

K dispozícii je celý rad dotazníkov kvality života (Dotazník IBD, Krátky dotazník kvality života pri zápalovom ochorení čreva – SIBDQ, Euro QoL5 Dimensions, IBD Disk atď.). Spolurozhodovanie je dôležitou súčasťou moderných klinických skúšaní a terapeutických stratégií. IBDQ sa detailne hodnotil v rámci klinických skúšaní GEMINI I a II v roku 2018. Dr. Irving upozornil na výsledky niektorých klinických skúšaní, napríklad STRIDE II, ktoré potvrdilo, že najdôležitejším dlhodobým cieľom pre pacienta s IBD je dosiahnuť klinickú remisiu, endoskopické zhojenie a návrat k pôvodnej kvalite života bez fyzických obmedzení. Podľa iniciatívy SPIRIT je hlavným terapeutickým cieľom pri IBD zabrániť ochoreniu ovplyvňovať život pacienta (kvalita života, fyzické obmedzenia, inkontinencia a pod.), zabrániť strednodobým komplikáciám (hospitalizácia, operácia, dočasná stómia atď.) a zabrániť komplikáciám dlhodobým (napr. črevné a mimočrevné malignity). V závere sa dr. Irving zmienil o iniciatíve H2O, ktorá prebieha v štyroch európskych krajinách od roku 2020 do roku 2025, a ktorá si dala za cieľ zachytiť vlastné skúsenosti pacientov s ochorením a jeho vplyv na ich život.

V druhom príspevku poukazuje prof. Kopylov na možnosti terapie „šitej na mieru“ podľa potrieb konkrétneho pacienta. Opätovne zdôraznil, že otázky, ktoré si v súvislosti s priebehom ochorenia kladie pacient, nie sú identické s otázkami, ktoré si kladie lekár. Otázky, na ktoré hľadá pacient odpoveď, súvisia nielen s fyzickým stavom, ale ide aj o otázky sociálne, finančné, rodinné a kariérne, možnosti zachovania životného štýlu atď. Tieto otázky v súčasnosti pacienti často prezentujú a zdieľajú na sociálnych sieťach. Porozumenie perspektívy pacienta je v terapeutickom pláne pre lekára prvoradé. Z klinických skúšaní, ktoré sa zaoberali pohľadom pacienta na ochorenie vyplýva, že najzásadnejšie otázky pri nových liekoch sú účinnosť (aká je účinnosť lieku, ako rýchlo a ako dlho účinkuje), bezpečnosť (nežiaduce účinky – kozmetické zmeny, riziko vzniku nádorov, riziká pri plánovaní rodiny a pod.) a komfort pri liečbe (spôsob aplikácie lieku atď.). Správne rozhodnutie o ďalšom postupe liečby IBD by preto malo byť spoločným rozhodnutím lekára a pacienta (SDM – Shared Decision-Making).

V záverečnom príspevku sa prof. Baert zaoberal otázkou, či existuje pokrok v riešení preferencií pacienta v zdravotnej starostlivosti. Kvalitná starostlivosť o pacientov s IBD zahrňuje nielen stanovenie správnej diagnózy a prípadných komplikácií, ale aj hodnotenie aktivity, stanovenie správnej liečby, prevenciu komplikácií vyplývajúcich z terapie i vlastného priebehu ochorenia, adekvátne poučenie pacienta a jeho prizvanie do procesu rozhodovania o ďalšom postupe. Toto všetko je pre jedného lekára náročné, a preto by sa starostlivosť o pacienta mala opierať o skúsený IBD tím a viacodborovú spoluprácu. Akým spôsobom je zapojené do skúšania a aké dôležité je hodnotenie pacienta (PROs), uviedol prof. Baert vo výsledkoch klinických skúšaní VARSITY (2019) a VISIBLE 1 a 2 prezentovaných v roku 2020, respektíve 2021, ktoré hodnotili účinnosť vedolizumabu s.c. v terapii UC a CD. (Obr. 2)

Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s IBD

V týchto klinických skúšaniach sa práve veľký priestor venoval PROs prostredníctvom celého radu dotazníkov kvality života (celkové skóre a subskóre IBDQ, EQ-5D utilita a skóre VAS a pod.).  V závere zdôraznil, že hodnotenia pacienta (PROs) sa stávajú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých klinických skúšaní. Budú sa preto ďalej rozvíjať, použité parametre musia byť jednoduché, vedecky overiteľné a relevantné pre pacienta, aby boli využiteľné nielen pre klinické skúšania, ale aj priamo  v bežnej klinickej praxi.

Referencie:

 1. FDA Guidances for Industry: Patient Reported Outcome . Use in Medical Product Development to Support Labeling Claims https://www.fda.gov/industry/fda-basics-industry/guidances
 2. Schreiber S et al.: National differences in ulcerative colitis experience and management among patients from five European countries and Canada: an online survey. J Crohns Colitis, 2013;7(6):497-509. doi: 10.1016/j.crohns.2012.07.027. Epub 2012 Aug 23.
 3. Health Outcomes Observatory. PROs: How they influce the care we provide to our patients. Avaibel from: https://health-outcomes-observatory.eu/2021/10/20summary-of-dr-judith-baumhauer-keynote-pros-how-they-influence-the-care-we-provide-to-our-patients/. Accesed January 2022.
 4. Tran F et al. Patient Reported Outcomes in Chronic Inflammatory Diseases: Current State, Limitations and Perspectives. Front Immunol 2021; 12:614-653.
 5. Armuzzi A et al.: The association between disease activity and patient-reported outcomes in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis in the United States and Europe. BMC Gastroenterol 2020; 20: 18.
 6. Gosh S et al.: Development of the IBD Disk: A Visual Self-administered Tool for Assessing Disability in Inflammatory Bowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2017; 23: 333-340
 7. Rubin DT et al.: Ulcerative Colitis Narrative Global Survey Findings: Communication Gaps and Agreements Between Patients and Physicians. Inflamm Bowel Dis. 2021; 27(7):1096-1106. doi: 10.1093/ibd/izaa257
 8. Innovative medicines initiative. H2O. Available from: https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factssheets/h2o. Accessed January 2022.
 9. Banerjee R et al.: Novel Bioenhanced Curcumin With Mesalamine for Induction of Clinical and Endoscopic Remission in Mild-to-Moderate Ulcerative Colitis: A Randomized Double-Blind Placebo-controlled Pilot Study. J Clin Gastroenterol 2021; 55:702-708. doi10 1097/MCG 0000000000001551
 10. Melmed GY et al.: Quality indicators for inflammatory bowel disease: development of process and outcome measures Inflamm Bowel Dis 2013; 19: 662-668
 11. Fiorino G et al: Quality of Care Standards in Inflammatory Bowel Diseases: a European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO] Position Paper. J Crohns Colitis 2020; 14: 1037-1048.
 12. Sandborn WJ et al: Efficacy and Safety of Vedolizumab Subcutaneous Formulation in a Randomized Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2020; 158: 562-572
 13. Kappelman MD et al.: Evaluation of the patient-reported outcomes measurement information system in a large cohort of patients with inflammatory bowel diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12:1315-23.
 14. Sands BE et al.: Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2019; 38: 1215-26
 15. Turner D et al: STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology 2021; 160: 1570-83
 16. Vermeire S, et al. Efficacy and Safety of Subcutaneous Vedolizumab in Patients With Moderately to Severely Active Crohn’s Disease: Results From the VISIBLE 2 Randomised Trial. J Crohns Colitis. 2022 Jan 28;16(1):27-38.

Dátum prípravy: apríl 2022

C-ANPROM/SK/ENTY/0020

Mohlo by Vás zaujímať

ENTYVIO® 300 MG PRÁŠOK NA PRÍPRAVU INFÚZNEHO KONCENTRÁTU – VEDOLIZUMAB

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.