Histologic remission in Ulcerative Colitis: Are we ready? Insights from VARSITY.

Zpráva ze sympozia.
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
2. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové

Dne 22. 10. 2019 se konalo v rámci UEGW 2019 (Barcelona) sympozium firmy Takeda: Histologic remission in ulcerative colitis: Are we ready? Insights from VARSITY s aktivní účastí špiček v oblasti výzkumu idiopatických střevních zánětů prof. Jean-Frédéric Colombela (USA), Laurent Peyrin-Birouleta (Francie) a Silvia Danese (Itálie). Základním tématem semináře byla otázka využití histologického průkazu zánětu a slizničního hojení v predikci léčby či prognózy nemocných s ulcerózní kolitidou.

Ačkoliv jsou v současné klinické praxi používána k hodnocení cílů léčby především klinická a endoskopická kritéria (Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease: STRIDE), není koncept histologické remise nový. Již v roce 1966 prokázali Wright a Truelove fakt, že perzistující histologické známky zánětu u nemocných s ulcerózní kolitidou a endoskopicky normálním nálezem jsou asociovány s horší prognózou [1]. Slizniční hojení je napříč studiemi definováno různě, dříve bylo založeno pouze na endoskopickém zobrazení, v současnosti je stále více doporučováno hodnocení také histopatologického nálezu. V rámci sympozia byly diskutovány tři hlavní otázky: 1. měla by být histologická remise cílem terapie u nemocných s ulcerózní kolitidou? 2. jaké jsou současné možnosti hodnocení histologické remise? 3. Lze dosáhnout histologické remise onemocnění při použití současných terapeutických postupů?

V současnosti není u nemocných s ulcerózní kolitidou dosažení histologické remise primárním terapeutickým cílem, především vzhledem k trvající absenci dostatečného množství důkazů o jejím významu. Přesto již nyní existují literární doklady pro to, že histologická remise může být prediktorem dlouhodobých výsledků terapie. Nemocní s dosaženou histologickou remisí  dosahují  také  častěji  remise  klinické,  mají  snížené  riziko  relapsu  onemocnění, hospitalizace, operačního řešení, potřeby terapie kortikosteroidy a nižší riziko vzniku dysplázie a kolorektálního karcinomu. Potenciálně by se tedy histologická remise měla stát konečným cílem léčby. Je důležité si ale současně uvědomit, že ačkoliv je histologické hojení spojeno s vícečetnými benefity pro pacienta, není u některých nemocných při použití dostupné terapie dosažitelné.  Endoskopická  a  histologická  remise  korelují  nekompletně  a  u  některých nemocných s endoskopickým zhojením i klinickou remisí trvá histologicky prokazatelný zánět. Postupně byla publikována četná  histologická skóre posuzující aktivitu onemocnění (Geboes, Robarts, Nancy [2-4]). Ideální skórovací systém musí být reprodukovatelný, měl by odrážet změny klinické aktivity onemocnění, neměl by se měnit u stabilních nemocných a měl by být schopný detekovat relevantní změny průběhu onemocnění v čase. Recentně publikovaná práce porovnávající různé histopatologické skórovací systémy (Geboes, modifikované Riley skóre, Robarts, Nancy) prokazuje jejich srovnatelnou spolehlivost a citlivost [5].

Při srovnávání efektu rozdílných molekul na histologický nález u ulcerózní kolitidy je významným problémem různá definice histologické remise (ev. efektu na histologické úrovni) mezi studiemi (i v přes použití stejného skórovacího systému). Laurent Peyrin-Biroulet navrhuje používání termínů: 1. zlepšení endoskopického nálezu (Mayo endoskopické subskóre ≦1), 2. endoskopická remise (Mayo endoskopické subskóre = 0), 3. zlepšení histologického nálezu (Geboes skóre < 3,1) a 4. histologická remise (Geboes skóre < 2). Jako slizniční hojení poté navrhuje označit pouze situaci současné endoskopické i histologické remise. V běžné klinické praxi doporučuje u nemocných s ulcerózní kolitidou 2 biopsie velkými kleštěmi z každého  segmentu  tračníku  včetně  rekta  a  biopsie  nejvíce  postiženého  úseku  tračníku (především vředů).

V poslední prezentaci sympózia si položil Sylvio Danese otázku, zda je histologická remise u ulcerózní kolitidy dosažitelná při současných terapeutických možnostech. Byla prezentována studie Varsity [6]. Jedná se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, multicentrickou studii fáze III b srovnávající vedolizumab s adalimumabem u dospělých nemocných se středně až vysoce aktivní ulcerózní kolitidou. Jde o první přímé srovnání různých biologik v léčbě idiopatických střevních zánětů. V rámci studie bylo randomizováno celkem 769 pacientů k podání vedolizumabu (383 nemocných, 300 mg i.v. 0, 2. a 6. týden a poté každých 8 týdnů) nebo adalimumabu (386 pacientů, 160 mg s.c. v týdnu 0, 80 mg ve 2.týdnu a poté 40 mg každé 2 týdny) a současně aplikaci placeba. V 52. týdnu byla dosažena klinická remise onemocnění (Mayo skóre 2 a méně, kdy žádné subskóre není větší než 1) u vyššího procenta pacientů ve skupině vedolizumabu než ve skupině adalimumabu (31,3 % vs. 22,5 %, p = 0,006), stejně tak jako endoskopické zlepšení (39,7 % vs. 27,7 % p < 0,001). Klinické remise bez kortikoidů bylo častěji dosahováno ve větvi s adalimumabem, rozdíl však nebyl statisticky signifikantní. Při analýze nežádoucích účinků léčby byla patrná tendence k vyššímu výskytu infekčních komplikací při léčbě adalimumabem, výskyt závažných nežádoucích účinků byl vzácný a srovnatelný. Biopsie byly odebírány v týdnech 2, 14 a 52. Také při srovnání histologických nálezů byla pozorována vyšší četnost zlepšení (definováno jako Geboes skóre < 3,2 u 21,1 % vs. 12,7 % v týdnu 14 a 33,4 % vs. 13,7 % v týdnu 52) a vyšší četnost histologické remise (Geboes skóre < 2) ve skupině vedolizumabu (5 % vs. 3,1 % v týdnu 14 a 10,4 % vs. 3,1 % v týdnu 52).

Závěrem sympozia bylo konstatováno, že v současné době dosud neexistuje žádná validovaná cut-off hodnota histologického skóre pro remisi onemocnění u ulcerózní kolitidy. Hodnocení histologického nálezu je využitelné v monitoraci terapeutické odpovědi vzhledem k tomu, že může predikovat klinický relaps, nutnost použití kortikoidů, hospitalizace a výskytu dysplazií. Do budoucna bude potřeba více studií k posouzení významu histologické remise v hodnocení dlouhodobých klinických výsledků. Studie Varsity prokazuje, že dosažení minimálně histologicky aktivní choroby je možné až u 42 % nemocných s ulcerózní kolitidou léčených vedolizumabem. Méně nemocných dosahuje úplné histologické remise.

Literatura:

  1. Wright R, Truelove SR: Serial rectal biopsy in ulcerative colitis during the course of a controlled therapeutic trial of various Am J Dig Dis 1966, 11(11):847-857.
  2. Mosli MH, Feagan BG, Zou G, Sandborn WJ, D’Haens G, Khanna R, Shackelton LM, Walker CW, Nelson S, Vandervoort MK et al: Development and validation of a histological index for UC. Gut 2017, 66(1):50-58.
  3. Marchal-Bressenot A, Salleron J, Boulagnon-Rombi C, Bastien C, Cahn V, Cadiot G, Diebold MD, Danese S, Reinisch W, Schreiber S et al: Development and validation of the Nancy histological index for UC. Gut 2017, 66(1):43-49.
  4. Geboes K, Riddell R, Ost A, Jensfelt B, Persson T, Lofberg R: A reproducible grading scale for histological assessment of inflammation in ulcerative Gut 2000, 47(3):404-409.
  5. Jairath V, Peyrin-Biroulet L, Zou G, Mosli M, Vande Casteele N, Pai RK, Valasek MA, Marchal-Bressenot A, Stitt LW, Shackelton LM et al: Responsiveness of histological disease activity indices in ulcerative colitis: a post hoc analysis using data from the TOUCHSTONE randomised controlled Gut 2019, 68(7):1162-1168.
  6. Sands BE, Peyrin-Biroulet L, Loftus EV, , Danese S, Colombel JF, Toruner M, Jonaitis L, Abhyankar B, Chen J, Rogers R et al: Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2019, 381(13):1215-1226.

SK/VED/1912/0059
Datum prípravy: január 2020

Mohlo by Vás zaujímať

ENTYVIO® 300 MG PRÁŠOK NA PRÍPRAVU INFÚZNEHO KONCENTRÁTU – VEDOLIZUMAB

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.