Satelitné sympózium firmy Takeda

Strategie liečby Crohnovej choroby: Je patofyziológia dôležitá?

UEG Week 2020

MUDr. Jana Koželuhová
I. interní klinika – Gastroenterologie, Fakultní nemocnice Plzeň

První ze sympozií firmy Takeda se věnovalo patofyziologii CD a možnosti modifikovat její průběh. Sympozium moderoval prof. Laurent Peyrin-Biroulet z Nancy University Hospital, přizváni k prezentaci byli  as.prof.Brian Bressler z University of British Columbia ve Vancouveru a prof. James O. Lindsay z Queen Mary University v Londýně.

První sdělení (Briana Bresslera) se zaměřila na možnosti modifikace průběhu Crohnovy nemoci (CD). Předtím než nastoupila éra „treat to target“ a těsné kontroly, se léčba soustředila na řešení symptomů, v dnešní době je léčebná strategie více proaktivní a soustřeďuje se na dosažení hluboké remise, přičemž stále větší důraz je kladen na endoskopickou remisi.1 Nutnost chirurgického řešení u pacientů s CD má v posledních dekádách mírný klesající trend  ale ani zavedení biologické léčby, tedy léčby, která by měla modifikovat průběh onemocnění, k výrazně dramatickému poklesu nevedlo. Je otázkou, jestli je biologická léčba v klinické praxi dostatečně využívaná.2,3 Podle retrospektivních dat z americké populace dostalo biologickou léčbu pouze 19% pacientů s Crohnovou nemocí.4 Včasná kontrola onemocnění je podle Briana Bresslera klíčová ke zpomalení progrese nemoci, tedy nezáleží na tom, zda jsou nemocní aktuálně léčeni biologickou léčbou, ale zda jim byla včas podána.5 Toto tvrzení lze podpořit řadou studií, např. follow-up fáze studie CALM, která srovnávala progresi onemocnění u pacientů, ktěří dosáhly endoskopické remise nebo hluboké remise do 1 roku od diagnózy s těmi, ktěří jí nedosáhly. Zejména u pacientů kteří do 1 roku od diagnózy dosáhly hluboké remise, tj. absenci endoskopických, klinických i laboratorních známek aktivity, byl patrný výrazně lepší dlouhodobý outcome ve srovnání s těmi kteří časné remise nedosáhly.Stejně tak data ze studie VERSIFY, která ukazují signifikantně vyšší efektivitu vedolizumabu k dosažení slizničního hojení u nemocných s kratší dobou trvání Crohnovy nemoci před zahájením léčby.Kratší dobu trvání do 2let CD doprovází lepší výsledky endoskopické remise i dle VICTORY konsorcia.8

Dr.Lindsay se ve svém sdělení zaměřil na propojení mechanizmu účinku léčby s patofyziologií Crohnovy nemoci.9 Velice přehledně připomíná patofyziologii zánětu a ukazuje, že terapie biologiky a malými molekulami cílí na receptory a cytokiny, které se účastní signalizačních drah v zánětlivém procesu. Cílovými molekulami jsou např. cytokin TNF, receptory IL-23 a IL-12, JAK receptory a integrinové receptory.10,11 Různá biologika mají různé způsoby ovlivnění patofyziologie onemocnění a mohou mít tedy rozdílnou účinnost a bezpečnost. Dodává, že v budoucnu bychom mohli využít genetické biomarkery k predikcí odpovědi na různé typy léčby. Nadějný v tomto ohledu se zdá být TREM-1 marker, který predikuje odpověď na anti-TNF.12 Prof. Lindsay zmiňuje sekvenční terapii na několika příkladech. Nemocní, kteří ztratili odpověď na anti-TNF léčbu, vykazují výraznou up-regulaci IL-23 receptorů ve srovnání s respondery. Zdá se, že IL-23 (p19) hraje hlavní roli v rozvoji molekulární rezistence k anti-TNF.13 Dle studie EVOLVE se zdá, že užití vedolizumabu v první linii neovlivňuje efektivitu anti-TNF užitých v druhé linii. Dalším potencionálním léčebným postupem může v budoucnu být kombinace biologik (studie Explorer).14,18

V poslední prezentaci se Laurent Peyrin-Biroulet vyzdvihuje důležitost včasné kontroly onemocnění. Zdůrazňuje, že časové okno, kdy máme příležitost příznivě ovlivnit patogenezi onemocní a zabránit ireverzibilním změnám včasným zahájením léčby, je 18 měsíců.15 Modifikací průběhu onemocnění se zabývá konsensus SPIRIT pod záštitou IOIBD. První je kontrola symptomů. Do 3 měsíců se při těsné monitoraci pacienta se snažíme dosáhnout ideálně hluboké remise. V dlouhodobém horizontu (měsíce až roky) pak dosahujeme modifikace onemocnění, tj. měníme jeho průběh. SPIRIT konsensus doporučení  zahrnuje krátkodobé cíle (6-12měsíců), jako zlepšení kvality života nemocného (dle HRQoL), prevenci invalidizace a fekální inkontinence. Dále střednědobé cíle (1-5let) jako prevence extraintestinální manifestace, permantentní stomie, syndromu krátkého střeva, poškození sliznice, nutnosti chirurgického zákroku nebo hospitalizace a extenze onemocnění. Z dlouhodobého hlediska (5 let a více) pak chceme zabránit vzniku dysplázie nebo malignity a snížit mortalitu.16 Definitivním léčebným cílem by mělo být transmurálního hojení, které vede ve srovnání se slizničním hojením k signifikantní redukci nutnosti chirurgických výkonů, hospitalizací a eskalace léčby a mělo by tedy být ultimátním terapeutickým cílem. 17

 1. Chateau T, Peyrin-Biroulet L.United European Gastroenterology J. 2020:8:133-9
 2. Golovics PA et al., World Journal of Gastroent. 2014, 20 (12):3198-320
 3. Guasch M et al., J.Gastroenterol Hepatol 2020 Apr 29. doi 1111/jgh.15084
 4. Siegel CA et al. Clin Transl Gastroenterol 2020: 11(2): e00128
 5. Colombel JF et al Gastroenterology 2017, 152(2):351-361
 6. Yzet C et al., J Crohns Colitis 2019, 13 (supl.1) S024-S025 https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy222.032
 7. Danese S et.al Gastroenterology 2019, 157: 1007-18
 8. Faleck DM et al., Clin.Gatsroenterol.Hepatol. 2019, 17: 2497-2505 e1
 9. Neurath MF, Nat REv Immunol.2014:14:329-42
 10. Danese S et al Nat Rev gastroenterol.Hepatol 2015: 12:537-45
 11. Scott FL et al Br J Pharmacol 2016: 173:1778-92
 12. Verstockt B et al EBioMedicine 2019:40:733-742
 13. Schmitt H et al Gut 2019:68:814-28
 14. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02764762. Navštíveno dne 4.2.2021.
 15. ALLEN PB and Peiryn-Biroulet L., Curr Opin Gastroenterol 2013: 29: 397- 404
 16. Le Berre C, et al. Gastroenterology. 2021 Jan 6:S0016-5085(21)00016-0. doi: 10.1053/j.gastro.2020.10.065. Epub ahead of print.
 17. Fernandes SR et al Inflamm Bowel Dis 2017: 23: 1403-9
 18. Bressler B, et al. UEG Week 2019; poster P1091

C-APROM/SK/ENTY/0037

Dátum prípravy:február 2021

Mohlo by Vás zaujímať

ENTYVIO® 300 MG PRÁŠOK NA PRÍPRAVU INFÚZNEHO KONCENTRÁTU – VEDOLIZUMAB

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.