SPRÁVA ZO SYMPÓZIA SPONZOROVANÉHO SPOLOČNOSŤOU TAKEDA V RÁMCI 14. KONGRESU ECCO V KODANI, 7. MARCA 2019

Autor: MUDr. Ján Kovács

Vážení kolegovia, dovoľujem  si Vás osloviť so sumárom postrehov zo sympózia organizovaného spoločnosťou Takeda v rámci 14. kongresu ECCO v Kodani.

Žijeme v ére výrazného nárastu incidencie IBD ochorení celosvetovo a máme to šťastie, že v posledných rokoch sa nám do rúk dostáva čoraz viac relatívne potentných liekov, pričom v budúcnosti sa dá očakávať ďalší nárast arzenálu, ktorý budeme mať k dispozícií.

Nanešťastie sa nám v blízkej budúcnosti nerysuje ultimátny liek, narastajú výdavky na zdravotnú starostlivosť a pri rozširujúcej sa ponuke liečiv sa potrebujeme racionálne a čo najpresnejšie rozhodnúť pre ten správny liek, pre správneho pacienta.

Sympózium ponúklo sumár známych dát porovnania účinnosti biologík v liečbe stredne ťažkej a ťažkej UC a tiež ponúklo perspektívy pre budúci rozvoj poznania.

V úvode William J. Sandborn priblížil výsledky komparatívnej metaanalýzy randomizovaných klinických štúdií pre jednotlivé biologiká v liečbe stredne ťažkej a ťažkej UC v prvej línii (bionaivní pacienti) a v druhej línii (u anti-TNF nenaivných pacientov) publikovanú v časopise Alimentary Pharmacology & Therapeutics v januári 2018 (1). V rámci liečby v prvej línii sa dá konštatovať vyššia účinnosť všetkých biologík v porovnaní s placebom, pričom v porovnaní dosiahnutia klinickej remisie počas indukčnej fázy sa najlepšie umiestnili infliximab (OR, 4.22[95%CI, 2.80, 6.35] SUCRA,0.85)  a vedolizumab (OR, 4.26[95%CI, 1.58, 11.52] SUCRA,0.82), podobne ako aj v dosiahnutí indukcie slizničného zhojenia – infliximab (OR, 3.32[95%CI, 2.39, 4.59] SUCRA,0.91), vedolizumab (OR, 2.91[95%CI, 1.56, 5.42] SUCRA,0.91), so stredne silnou kvalitou dôkazu . U pacientov s predošlou expozíciou anti-TNF sa v dosiahnutí klinickej remisie počas indukčnej fázy najvyššie  umiestnili tofacitinib (OR, 11.88[95%CI, 2.32, 60.89] SUCRA,0.96) a vedolizumab (OR, 3.30[95%CI, 0.68, 16.11] SUCRA,0.962), pričom ale treba dodať, že k dispozícií neboli žiadne randomizované klinické štúdie pre infliximab a golimumab u daných pacientov. Rozdiely v dizajne jednotlivých štúdií neumožnili porovnať účinnosť jednotlivých biologík v udržiavaní remisie, iba konštatovať, že všetky schválené liečivá boli efektívnejšie v porovnaní s placebom. Pri posudzovaní bezpečnosti udržiavacej liečby jednotlivé biologická vykazovali všeobecne nízky výskyt závažných nežiaducich reakcií, pričom vedolizumab mal najnižší výskyt závažných nežiaducich udalostí (SUCRA, 0.91) aj infekcií (SUCRA, 0.75) pri udržiavacej liečbe. Treba však dodať, že sa nejedná o priame porovnanie efektivity jednotlivých biologík a potrebujeme priame porovnávacie štúdie na vyvodenie silnejších záverov.

V ďalšom priebehu Parambir Dulai priblížil svoju prácu s dátami z reálnej klinickej praxe „real world data“ v rámci iniciatívy Victory consortium združujúcej 12 popredných IBD centier v USA.  Takto získané dáta napomáhajú premostiť klinickú prax a výsledky klinických štúdií, ponúkajú informácie o veľmi širokej skupine pacientov, integrujú dáta z rôznych zdrojov (elektronické chorobopisy, výkazníctvo pre platcov v rámci zdravotníckeho systému, registre), pričom však študovaná populácia pacientov je neselektovaná a dáta nemajú rovnakú kvalitu, čo sťažuje porovnanie a vyhodnotenie dát. Z uvedeného dôvodu pre vytvorenie porovnateľných skupín bola použitá metodika „Propensity score matching“. Výsledky pokračujúcej observačnej štúdie Victory consortium poukazujú na vyššie percento dosiahnutia klinickej remisie (54% vs 37%, hazard ratio HR 1.54 [1.08-2.18]), remisie bez steroidov (49% vs 38%, HR 1.43 [0.79-2.60]) a slizničného zhojenia (50% vs 42% HR 1.73 [1.10-2.73]) u pacientov s UC pri liečbe vedolizumabom v porovnaní s anti-TNF v 1- ročnom sledovaní(2), pričom výskyt závažných infekcií (4.1% vs 10.1% odds ratio OR 0.37 [0.13 – 1.02]) a závažných nežiaducich udalostí (4.7% vs 14.5% OR 0.29 [0.12 – 0.73]) bol u pacientov na liečbe monoterapiou vedolizumabom nižší v porovaní s monoterapiou anti-TNF (3). Napriek týmto zaujímavým výsledkom observačnej štúdie  Victory consortium na lepšie pochopenie efektivity a rizík jednotlivých liečebných režimov jednoznačne potrebujeme priame porovnávacie randomizované štúdie.

Na záver Jean-Frédéric Colombel zhrnul problematiku priamych porovnávacích štúdií  (placebom kontrolované referenčné štúdie, randomizované štúdie noninferiority, randomizované štúdie superiority), pričom pripomenul poznatky z predošlých priamych porovnávacích štúdií (SONIC, UC-SUCCESS, REACT, CALM, NOR-SWITCH), ktoré porovnávali biologiká s konvenčnou liečbou alebo konvenčné liečby navzájom a poukázal na príklad z dermatológie, konkrétne priamu porovnávaciu štúdiu superiority secukinumab vs. ustekinumab u pacientov s psoriázou, ktorá preukázala jednoznačnú superioritu secukinumabu s dosiahnutím vyše 90% účinnosti (primárny endpoint v 16. týždni), zmenila štandardné terapeutické postupy a secukinumab zaradila do prvej línie liečby u pacientov so psoriázou (4). Na záver zhrnul nadchádzajúce priame porovnávacie štúdie v UC a predpokladané dátumy prezentácií prvých výsledkov : VARSITY(vedolizumab vs adalimumab udržiavacia liečba týždeň 52) na rok 2019 (5), HIBISCUS 1 a 2 (etrolizumab  vs. adalimumab indukcia týždeň 10) na rok 2020 (6,7), EXPEDITION (vedolizumab vs. brazikumab udržiavacia liečba týždeň 54) na rok 2021 (8) a GARDENIA (etrolizumab vs.infliximab udržiavacia liečba týždeň 54) na rok 2023 (9), na ktoré sa môžeme tešiť.

Je jasné, že vzhľadom na príchod viacerých liekov s rôznymi mechanizmami účinku do liečby IBD sa jednou z hlavných otázok stáva otázka, ktorý liek zvoliť z portfólia dostupných liečiv pre konkrétneho pacienta. Na správne rozhodovanie preto potrebujeme informácie z prospektívnych porovnávacích „head to head“ randomizovaných štúdií.

Literatúra:

  1. Singh et al. Aliment Pharmacol Ther. 2018;47:162–175.
  2. Faleck D et al. J Crohns Colitis. 2018;12(suppl1):S019 (abstr OP026).
  3. Lukin DJ, et al. J Crohns Colitis. 2018;12:S036 (abstract DOP009).
  4. Thaci et al. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9.
  5. ClinicalTrials.gov NCT02497469.
  6. ClinicalTrials.gov NCT02171429.
  7. ClinicalTrials.gov NCT02163759.
  8. ClinicalTrials.gov NCT03616821.
  9. ClinicalTrials.gov NCT02136069.

SK/VED/1906/0021

Mohlo by Vás zaujímať

ENTYVIO® 300 MG PRÁŠOK NA PRÍPRAVU INFÚZNEHO KONCENTRÁTU – VEDOLIZUMAB

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu Entyvia počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 20.2.2019. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: október 2019.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika, Tel: +421220602600.